• Slide1
 • Slide2

Driftsaftaler

Drift-og servicesaftalens hovedindhold:

AFTALENS BAGGRUND OG FORMÅL

 • CFO-DK driver virksomhed blandt andet bestående i varetagelsen af økonomifunktion, informatik, analyse, controlling, rapportering, budgettering og forecasting til nødvendig styring af driften, til primært mindre og mellemstore virksomheder, således at virksomheden opnår shared service fordele og synergi i lighed med større virksomheder med flere personaleressourcer og kompe- tencer, og er sikret den nødvendige business support.
 • CFO-DK er selvstændig erhvervsdrivende og fungerer som sådan i forholdet til Kunden. Parterne er enige om, at CFO-DK ikke er underlagt samme instruktionsbeføjelse, som Kunden har over for sine almindeligt ansatte, og at CFO ikke er, og at intet i denne aftalen skal indikere, at CFO-DK er ansat af Kunden. Parterne er herunder enige om, at aftalen og Parternes samarbejde ikke er omfattet af almindelige ansættelsesretlige regler, herunder funktionærloven og ferieloven.

YDELSEN

 • CFO-DK s ydelse består af i ”Bilag” oplistede ydelser (herefter ”Serviceydelsen”).
 • Serviceydelserne er udtømmende oplistet i ”Bilag”. Forudgående korrespondence, tilbud, Kundens egne vilkår, mundtlige tilsagn m.v., der ikke er gentaget i Driftsaftalen, indgår ikke.
 • CFO-DK udfører Serviceydelserne enten på Kundens fysiske adresse eller on-line fra andre lokaliteter.
 • Enhver ændring af denne aftale, herunder ændringer i omfanget af opgaver, tidsfrister eller lignende, skal aftales skriftligt mellem Parterne.

EKSTERN BISTAND

 • I det omfang CFO-DK finder det nødvendigt, er denne berettiget til efter egen vurdering at antage ekstern bistand ved udførelsen af Serviceydelserne.
 • Omkostninger i forbindelse med CFO-DK’s antagelse af ekstern bistand er Kunden uvedkommende.

ANSVAR

 • CFO-DK tegner ansvarsforsikring.
 • CFO-DK har ansvaret for overholdelse af bogførings- og momslovgivningen, herunder revisionsspor og krav til bilagsmateriale.
 • CFO-DK er ikke ansvarlig for fejl i det endelige materiale, der kan henføres til det af Kunden leverede materiale eller Kundens oplysninger.
 • CFO-DKs erstatningsansvar overfor Kunden er, uanset på hvilket grundlag det måtte opstå, begrænset til et beløb svarende til det beløb, som CFOs ansvarsforsikring dækker (dækningssummen).
 • CFO-DK er ikke erstatningsansvarlig for følgeskader, herunder driftstab, mistet avance, tab af data og disses retablering, samt andre indirekte tab af enhver art Kunden lider på grund af fejl ved den udførte opgave.
 • Kunden er ansvarlig for selv at tage fornøden backup.
 • Ansvarsbegrænsningen i punkt omfatter samtlige opgaver som udføres af CFO-DK i henhold til aftalen samt opgaver som CFO-DK måtte udføre uanset, at de pågældende opgaver ikke er beskrevet i aftalen.

FORTROLIGHED

 • CFO-DK er forpligtet til at hemmeligholde og til ikke på nogen måde at benytte de oplysninger, CFO-DK modtager eller erfarer vedrørende Kundens virksomhed. Forpligtelsen omfatter enhver oplysning af teknisk, kommerciel eller økonomisk karakter. Forpligtelsen gælder uden begrænsning i tid og således også efter ophør af Driftsaftalen.
 • CFO-DK forpligter sig endvidere til at pålægge de af CFO-DK’s medarbejdere, der deltager i udførelsen af Serviceydelserne, en tilsvarende forpligtelse til hemmeligholdelse.
 • Parterne er enige om, at CFO-DK ikke er berettiget til at anvende Kunden som reference i forbindelse med påtagelsen af opgaver for andre, medmindre dette er forudgående og skriftligt aftalt mellem Kunden og CFO-DK.

VEDERLAG

Et fast pris per måned

Der betales særskilt honorar for særligt aftalte opgaver, som ikke er omfattet af Serviceydelserne, jf. ”Bilag” Honoraret for sådanne opgaver aftales forinden opgaven iværksættes, og fastsættes i en skriftlig aftale, der beskriver de aftalte opgaver og honoreringen herfor.

 • Fokus på dine behov

 • Professionelt

 • Nøje udregnet

 • God service

 • Stor fokus på tilfredshed